Zleć Mi To

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

na stronie internetowej https://zlecmito.pl

1.   Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.   Niniejszy dokument określa:

a.       rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b.       warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c.       warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d.       tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.   Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca doręcza niniejszy dokument w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

„Usługobiorcy” – rozumie się przez to podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niżej,

„Usługodawcy” – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi o jakiej mowa w niniejszym dokumencie,

„Usłudze” lub „Usługach” – rozumie się przez to usługę lub usługi wskazane w § 2 niniejszego dokumentu,

„Stronie” lub „Stronach” – rozumie się przez to w zależności od kontekstu Usługobiorcę lub Usługodawcę, albo oba te podmioty łącznie,

“Umowa” – umowa zawierana pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą, której przedmiotem jest dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług na rzecz Usługodawcy.

§ 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

1.   Usługobiorcą jest jednoosobowa działalność gospodarcza Milvo Malwina Błach, adres firmy i korespondencyjny: Lipienica 5A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, NIP:5030014593, adres e-mail: malwina@zlecmito.pl. Numer konta bankowego: 58 58 1020 5024 0000 1402 0157 8616.

2.   Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług są następujące:

  • dostęp do poczty elektronicznej i telefonu,
  • dostęp umożliwiający umieszczanie treści na stronie internetowej Usługobiorcy
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługująca protokół transmisji szyfrowanej https.
  • dostęp do stron lub aplikacji umożliwiających transfer plików.

3.   Ewentualne ceny podane w regulaminach szczegółowych konkretnych projektów są cenami brutto.

4.   Każda ze stron zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi. Użytkownik może jednak zapoznać się z dokumentem bez związania się jego treścią, o ile warunek wskazany wyżej nie zajdzie.

§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługobiorca świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:

  • wykonywanie usług postprodukcji, edycji i montażu materiałów audiowizualnych,
  • wykonywanie usług transkrypcji,
  • wykonywanie usług na kontach i stronach Usługodawcy wg. wcześniejszych ustaleń.
  • wykonywanie usług graficznych.
  • wykonywanie innych usług świadczonych drogą elektroniczną wg. ustaleń z Usługodawcą.

2. Usługobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi w sposób staranny, sumienny, prawidłowy i zgodny z wytycznymi otrzymywanymi od Usługodawcy.

3. Usługobiorca zachowuje dowolność w wyborze miejsca i czasu świadczenia usług, z zastrzeżeniem dochowania terminów realizacji usług kluczowych dla Usługodawcy.

4. Usługodawca zobowiązuje się do współdziałania z Usługobiorcą w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a w szczególności do bieżącego przesyłania dodatkowych materiałów, informacji i danych potrzebnych do świadczenia usług. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymywanie terminów realizacji usług kluczowych dla Usługodawcy, jeżeli wynika to z okoliczności leżących po stronie Usługodawcy.

5. Czas realizacji usługi ustalany jest indywidualnie lub tak jak w przypadku gotowych produktów dostępnych na stronie internetowej wynosi do 5 dni roboczych od momentu przesłania niezbędnych do realizacji plików i wytycznych. Czas realizacji zaczyna swój bieg po opłaceniu zamówienia i przesłaniu wszystkich niezbędnych danych i informacji. Czas realizacji może się wydłużyć, jeżeli w tym czasie przypada urlop Usługobiorcy lub Usługodawcy (taka informacja będzie podana niezwłocznie) lub ze względu na zdarzenia losowe, takie jak choroba.

6.  Usługobiorca będzie przedstawiał Usługodawcy rezultaty świadczenia usług drogą elektroniczną, a Usługodawca drogą elektroniczną będzie dokonywał akceptacji tychże rezultatów.

7.  Usługodawca może żądać od Usługobiorcy wprowadzania poprawek do rezultatów świadczenia usług, jeżeli wynikają z niedostosowania się do ustalonych wcześniej wytycznych. W innych przypadkach poprawki lub zmiany w gotowej usłudze będą stanowiły przedmiot kolejnej usługi, wycenionej dodatkowo. 

8. Usługobiorca przechowuje materiały przesłane przez Usługodawcę oraz gotowe produkty przez okres 6 miesięcy kalendarzowych. Po tym czasie Usługobiorca usuwa te pliki i dane. 

§ 3 Odpowiedzialność usługobiorcy

1.      Usługobiorca oświadcza i gwarantuje Usługodawcy, że utwory wykonywane w ramach realizacji usług nie będą naruszać praw podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej. Usługobiorca nie ponosi jednak odpowiedzialności za te elementy utworów, które zostały włączone do utworów w wyniku przekazania Usługobiorcy określonych materiałów przez Usługodawcę lub pochodzą od podmiotów trzecich, a Usługobiorca wyraźnie uprzedził Usługodawcę o konieczności samodzielnego nabycia przez Usługodawcę licencji pozwalającej na eksploatację tych elementów, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystanie takich elementów w utworach wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

2.      Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że uprzedniej zgody Usługodawcy, o której mowa w ust. 1 powyżej, wymagają tylko te elementy, co do których licencję musi nabyć samodzielnie Usługodawca. W przypadku elementów pochodzących od podmiotów trzecich, w szczególności fontów, wektorów, ikon, emotikon, które mogą być rozpowszechniane przez Usługodawcy jako element utworów bez konieczności nabywania samodzielnie licencji, a w ramach licencji nabytej uprzednio przez Usługobiorcę, zgoda Usługodawcy na ich wykorzystanie w utworach nie jest konieczna. Niemniej jednak, oświadczenie i gwarancja Usługodawcy, o której mowa w ust. 1 powyżej, rozciąga się w takiej sytuacji również na te elementy utworów. Oznacza to, że Usługobiorca gwarantuje Usługodawcy, iż Usługodawca uprawniony jest do korzystania z utworów na polach eksploatacji, o których mowa w niniejszej umowie, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych licencji, upoważnień czy zezwoleń od podmiotów trzecich.

3.      Jeżeli do wykonania utworów Usługobiorca angażuje osoby trzecie, Usługobiorca gwarantuje Usługodawcy, że nabywa od tych osób autorskie prawa majątkowe w zakresie pozwalającym mu następnie na przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów na Usługodawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz że osoby te nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do elementów utworów, ani kierować do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem przez  Usługodawcy z utworów.

4.      W sytuacji, w której do Usługodawcy zostaną skierowane roszczenia z tytułu naruszenia praw podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, w związku z korzystaniem z utworów na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie, a roszczenia te będą wynikiem nieprawdziwych lub nierzetelnych oświadczeń i gwarancji, o których mowa powyżej, Usługobiorca zobowiązany jest udzielić Usługodawcy wszelkiej pomocy niezbędnej w celu obrony przed roszczeniami, zwolnić Usługodawcę w najszerszym możliwym zakresie z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw, a jeżeli zwolnienie z odpowiedzialności okaże się niemożliwe, zwrócić Usługodawcy wszelkie koszty poniesione w związku z roszczeniami, w szczególności koszty udzielonej Usługodawcy profesjonalnej pomocy prawnej, w tym koszty reprezentacji przez zawodowego pełnomocnika, koszty sądowe oraz kwoty wypłaconych przez Usługodawcy odszkodowań lub zadośćuczynień, w tym na podstawie ugody.

5.      Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której naruszenie praw podmiotów trzecich nie wynika z utworów jako takich, ale z określonego kontekstu korzystania z utworów, w szczególności zestawiania ich z treściami naruszającymi cudze dobra osobiste, podejmowania działań noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

6.      Jeżeli Usługodawca przekazuje Usługobiorcy określone materiały do wykorzystania w utworach, oświadcza i gwarantuje Usługobiorcy, że Usługobiorca może z nich korzystać na potrzeby realizacji utworów, w tym przechowywać je na dysku lokalnym swojego komputera.

 § 4 Prawa autorskie

1.      Mocą niniejszej umowy, bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, Usługobiorca przenosi na Usługodawcę autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wykonanych w ramach realizacji usług.

2.      Do przeniesienia autorskich praw majątkowych dochodzi z chwilą zaakceptowania przez Usługodawcy każdego z utworów.

3.      Do przeniesienia autorskich praw majątkowych dochodzi na następujących polach eksploatacji:

1)  utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską oraz cyfrową,

2)  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zwielokrotnionych egzemplarzy lub kopii cyfrowych utworu,

3)  rozpowszechnianie utworu w Internecie, w szczególności na stronach internetowych, blogach, w mediach społecznościowych, newsletterach,

4)  wykorzystywanie utworu w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych,

5)  rejestracja utworu jako znaku towarowego,

6)  publiczne wystawianie, wyświetlanie, a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4.      Przeniesienie praw jest nieograniczone terytorialnie, co oznacza, że Usługodawca może korzystać z utworu na terenie całego świata.

5.      Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Usługobiorca przenosi również na Usługodawcy prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

6.      Usługodawca uprawniony jest do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.

7.      Usługodawca uprawniony jest do rozpowszechniania utworu z pominięciem oznaczenia Usługobiorcy jako jego twórcy.

8.      Usługodawca uprawniony jest do ingerowania w treść i formę utworu, dokonywania dowolnych modyfikacji utworu, również tych prowadzących do powstania utworów zależnych w stosunku do utworu.

9.      Usługobiorca nie będzie sprawował nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

10.  Usługodawca uprawniony jest do zestawiania lub łączenia utworu z innymi utworami, jak również do włączania utworu do innych utworów lub zbiorów utworów. Pola eksploatacji, o których mowa powyżej, dotyczą również utworów lub zbiorów utworów, do których utwór został włączony lub utworów, z którymi utwór został zestawiony lub połączony.

11.  Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie uwzględnione jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 umowy.

12.  Usługodawca udziela Usługobiorcy zezwolenia na wykorzystywanie stworzonych utworów w celu promocji świadczonych przez Usługobiorcę usług, w szczególności do prezentacji utworów w portfolio i przedstawiania utworów klientom Usługobiorcy.

 § 5 Wynagrodzenie

1.  Za świadczenie usług oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałych w ramach świadczenia usług utworów (zgodnie z § 4 umowy), Usługodawca będzie płacić wynagrodzenie. Kwota wynagrodzenia wyceniana będzie indywidualnie na podstawie przesłanych ofert i ustaleń co do zakresu prac lub określona z góry i podana w opisie produktu w postaci usługi oferowanej za pośrednictwem sklepu internetowego www.zlecmito.pl. Kwota zawiera 23% podatku VAT.

2.  W zależności od ustaleń wynagrodzenie będzie płatne z góry lub z dołu. Przy długotrwałej współpracy będzie możliwość płatności wynagrodzenia z dołu, na podstawie wystawionej terminowej faktury VAT na koniec okresu rozliczeniowego. 

3.  W zależności od ustaleń wynagrodzenie będzie ustalane projektowo lub godzinowo. 

4.  Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Ostatnim dniem każdego okresu rozliczeniowego jest ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

5.  Wynagrodzenie z dołu będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Usługobiorcę i doręczanej Usługodawcy drogą elektroniczną. Wynagrodzenie z góry jest płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy lub poprzez błyskawiczne płatności online na stronie internetowej.

6.  Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Zamawiając usługę przez stronę internetową usługodawca może dokonać płatności również poprzez błyskawiczne płatności online. 

Rachunek bankowy zleceniobiorcy: 58 1020 5024 0000 1402 0157 8616, 

PKO Bank Polski. Odbiorca: Milvo Malwina Błach

Płatności błyskawiczne będą realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24 firmy PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

7.  Jeżeli strony ustalą, że wynagrodzenie zależy od ilości przepracowanych przez Usługobiorcę godzin, w celu obliczania wynagrodzenia, Usługobiorca zobowiązuje się prowadzić ewidencję czasu pracy oraz przekazywać ją w formie pliku pdf.

§ 6 Poufność

Jeżeli Usługodawca przekaże Usługobiorcy określone informacje z wyraźnym zastrzeżeniem ich poufności, Usługobiorca zobowiązany jest zachować je w tajemnicy i nie wykorzystywać w jakichkolwiek innych celach niż realizacja umowy, w szczególności nie przekazywać ich jakimkolwiek osobom trzecim ani nie wykorzystywać we własnych celach.

§ 7 Zawarcie i odstąpienie od Umowy

1.     Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:

a)    z momentem skutecznego dokonania płatności przez Usługodawcę za gotowy produkt (Usługę) dostępny na stronie www.zlecmito.pl/oferta, po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zaznaczenia pola wyboru (checkbox) podczas zakupu produktu i opłaceniu danego produktu (Usługi). Usługobiorca potwierdza mailowo zawarcie tej umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi wstępnej kwalifikacji do operacji/zabiegu.

b)    w związku z indywidualnymi ustaleniami mailowymi o współpracy, w momencie podpisania umowy o współpracę przez obie Strony. 

2. Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:

a) o świadczenie Usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 

b) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Usługodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Usługobiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Usługodawcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługobiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługobiorca przekazał Usługodawcy potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

3. Aby odstąpić od Umowy, Usługodawca musi poinformować Usługobiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Usługodawca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Usługodawcy prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługobiorca zwraca Usługodawcy wszystkie otrzymane od Usługodawcy płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługodawcy sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przy składaniu zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługobiorca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Usługobiorca może zmniejszyć kwotę zwracanej płatności, jeżeli umowa została wypowiedziana w trakcie realizacji Usługi i poniósł już w związku z jej realizacją koszty. Kwota zwracanej płatności będzie pomniejszona o te koszty. 

6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługodawca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Usługodawca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.    Rozwiązanie umowy nie wpływa na ważność i skuteczność przeniesienia autorskich praw majątkowych dokonanych na podstawie umowy.

§ 8 Dane osobowe

1.  Każda ze stron przetwarza dane osobowe drugiej strony zawarte w umowie oraz inne, przekazane w związku z realizacją umowy.

2.  Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celach związanych z prowadzoną dokumentacją księgową, co stanowi realizację obowiązków podatkowych i rachunkowych nakładanych na strony przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.  Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres, w którym prawo nakłada obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej.

4.  W procesie przetwarzania danych osobowych mogą brać podmioty przetwarzające związane ze stronami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, takie jak hostingodawcy, dostawcy usług poczty elektronicznej, biura rachunkowe.

5.  Dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych, jeżeli zaszłaby konieczność skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych.

6.  Dane osobowe przekazywane są do urzędów skarbowych w związku z realizacją obowiązków nakładanych przez przepisy prawa.

7.  Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, organom lub instytucjom, takim jak sądy, prokuratury, służby policyjne, organy ścigania, uprawnionym na podstawie przepisów prawa do domagania się przekazania określonych danych osobowych.

8.  Stronom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, przy czym: sprostowanie danych możliwe jest poprzez aneks do umowy, sprostowanie danych zawartych na fakturze możliwe jest poprzez korektę lub notę korygującą, usunięcie danych osobowych nie jest możliwe do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy oraz do upływu okresu czasu, przez który prawo nakazuje przechowywać dokumentację księgową.

9.  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 9 TREŚCI BEZPRAWNE I OGRANICZENIE SZKODY

1.   Zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługobiorcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może niezwłocznie usunąć te dane lub uniemożliwić dostęp do tych danych z zastrzeżeniem ustępu kolejnego.

2.   W przypadku uzyskania przez Usługobiorcę wiadomości o korzystaniu przez Usługodawcę z Usługi niezgodnie z niniejszym dokumentem lub o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca powiadomi Usługodawcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania pod rygorem zaprzestania przetwarzania jego danych i możliwości korzystania z Usług.

3.   W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługodawcę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługodawcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, o ile zachowane zostały wymogi wskazane w ust. 2 wyżej.

§ 10 REKLAMACJE

1.   Usługodawcy są uprawnieni do składania reklamacji co do świadczonych Usług w formie pisemnej. Reklamacje należy wysłać Usługobiorcy listem poleconym na adres: Milvo Malwina Błach, Lipienica 5A, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Usługobiorca rozpoznaje wyłącznie reklamacje, które zawierają co najmniej następujące dane:

a.   oznaczenie Usługodawcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), a w przypadku osób prawnych pełną nazwę (firmę), adres pocztowy, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją;

b.   opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

2.   Reklamacje będą rozpoznawane przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, a w przypadku spraw szczególnie złożonych w terminie określonym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O ich rezultacie usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Niniejszy dokument obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

2.   Usługobiorca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego dokumentu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu w Internecie za pośrednictwem witryny WWW dostępnej pod adresem www.zlecmito.pl/regulamin. Powyższe zmiany nie odnoszą skutku względem tych Usługodawców, którzy zawarli umowę wcześniej oraz – wskutek wprowadzenia zmian – rozwiązali ją w trybie natychmiastowym nie później niż w terminie 2 tygodni od daty skutecznego doręczenia im nowego brzmienia Regulaminu.

3.   W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszego dokumentu zostanie uznana za nieważną, bezskuteczną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Usługobiorca uprawniony jest do zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne, skuteczne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron, przy czym drugiej Stronie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na piśmie.

4.   Szczegółowe i uzupełniające niniejszy dokument postanowienia Usługi są określone w odpowiednich regulaminach ww. Usług.

5.   W przypadku nie dającej się usunąć rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem, a szczegółowymi postanowieniami umowy (opisanymi w oddzielnych regulaminach), pierwszeństwo mają postanowienia ww. umów/regulaminów.

6.   Zawiadomienia/oświadczenia składane w ramach niniejszego Regulaminu (umowy), dokonywane są na adresy e- mail wskazane w REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ lub (zwrotnie) na adresy, z których zawiadomienie/oświadczenie złożono.

7.   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów objętych niniejszym dokumentem/Usługą lub wynikłych na tle realizacji tychże jest Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu.

8.   Integralną częścią niniejszej umowy jest klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.